O MNIE

Ukończone studia

 

 

P s y c h o l o g i a - 5 - letnie magisterskie studia na Uniwersytecie Śląskim

I specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego

II specjalność: psychologia kliniczno - wychowawcza dzieci i młodzieży

 

P e d a g o g i k a - 5 - letnie magisterskie studia na Uniwersytecie Śląskim

specjalność: pedagogika zdrowia

 

P s y c h o l o g i a   z w i e r z ą t - studia podyplomowe w Collegium Humanitatis w Warszawie

 

W c z e s n e    W s p o m a g a n i e    R o z w o j u  z  E l e m e n t a m i             i n t e g r a c j i   S e n s o r y c z n e j - studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej (w trakcie realizacji)

 

 

     Ukończone kursy i szkolenia

 

stosowana analiza zachowania - szkolenie II modułowe (Polskie stowarzyszenie Terapii behawioralnej

 

                                                                                      dogoterapia - kurs zaawansowany II stopnia

                                                                                                                         

                                                                                      Alternatywne i wspomagające metody POROZUMIEWANIA SIĘ (AAC)

                     

                                                                                      sensoplastyka ®- trener 1 stopnia

                                                                                                             

                                                                                      jak radzić sobie z agresją

 

                                                                                      praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju motorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną

 

   rodzina z problemem alkoholowym . systemowe działania, diagnoza, pomoc psycho - edukacyjna dziecku

 

                                               przemoc w rodzinie. rozpoznanie, diagnoza, niebieska karta, pierwsza interwencja. pomoc dziecku z rodziny z problemem przemocy

 

                                                                                      metody i techniki relaksacyjne

 

                                                                                      dopalacze - interwencja terapeutyczna

 

                                                                                      edukacja sekSualna osób z niepełnosprawnością intelektualną

                            

                                                                                      TUS - trening umiejętności społecznych                                                                                             

   

                                                                                                                                                                                     i inne....     

 

 

 

 

        

 

     

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

udział w konferencjach

 

ZŁAGODZIĆ AUTYZM (W CHARAKTERZE PRELEGENTA)

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

DZIECI Z DYSFUNKCJĄ DRÓG MOCZOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. ODDZIAŁYWANIE TERAPEUTYCZNE I LECZENIE

 

AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA W UJĘCIU MEDYCZNO - TERAPEUTYCZNYM

 

AUTYZM - OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI

 

                                                                            I INNE...

 

 

psycholog-dzieciecy.com.pl